UBND xã Nông Thượng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

0
376

Nhằm thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng chính quyền điện tử , nâng cao Chỉ số CCHC của xã, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện CCHC, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước; phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác CCHC.

Ngày 19/01/2023, UBND xã Nông Thượng đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch số 08/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023.

Nội dung của Kế hoạch gồm 07 nhiệm vụ trọng tâm:  Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số; Công tác chỉ đạo, điều hành và các nhiệm vụ.

Nội dung cụ thể của kế hoạch chi tiết tại link dưới đây:

KH CCHC NĂM 2023

KH TUYÊN TRUYỀN CCHC 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here