CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BẮC KẠN”

0
211

Ngày 22 tháng 8 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 571/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023. Theo đó, Cuộc thi sẽ chính thức diễn ra từ 00h00’ ngày 10/9/2023 đến 24h00’ ngày 30/9/2023.

Thông qua Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023 để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về nội dung cốt lõi, chủ yếu, những điểm mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyên đổi số trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần thực hiện  có  hiệu  quả Chương trình chuyển đổi  số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết  về đẩy  mạnh  cải  cách  hành  chính,  nâng  cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2025; Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn  2021 -2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết  về thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế số, xã hội  trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết tại: Thể lệ số 597/TL-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2023:

Thể lệ cuộc thi trực tuyến về chuyển đổi số

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here