Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtĐề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” xã Nông Thượng năm 2024

0
58

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo chỉ đạo của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh,thành phố, xã. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và tạo sự lan tỏa đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã về ý nghĩa, tầm quan trọng Đề án 06; phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay, chung sức, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu năm 2024; tạo tiền đề tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu Đề án 06 của Chính phủ các năm tiếp theo trên địa bàn xã.
Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, ban, ngành; sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của Đề án.
Xác định cụ thể các nội dung công việc, công tác phối hợp, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, trọng tâm là phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài,góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. UBND xã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 19/3/2024 về Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtĐề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” xã Nông Thượng năm 2024.

Sau đây là nội dung của KH:

KH thực hiện Đề an 06 năm 2024 (1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here