UBND xã Nông Thượng ban hành thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

0
376

-Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã, Uỷ ban nhân dân (UBND) xã Nông Thượng đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm năm 2022 (Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 21/01/2022).

– Kế hoạch đề ra mục tiêu chung là “Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp”

– Kế hoạch đã đề ra 20 mục tiêu cụ thể. Gồm các mục tiêu sau: Mục tiêu cải cách thể chế; Mục tiêu cải cách TTHC; Mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy; Mục tiêu cải cách chế độ công vụ; Mục tiêu cải cách tài chính công;Mục tiêu xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

– Về công tác chỉ đạo, điều hành tập trung vào những mục tiêu là đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác CCHC trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh trong công tác CCHC; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong thực hiên CCHC.

-Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra 05 giải pháp thực hiện, là:

+Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện CCHC, coi công tác CCHC thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

+Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

+Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

+Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tryền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào tiến trình CCHC và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

+Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch CCHC của xã.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm: KH CCHC năm 2022 (pdf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here